Wahlgrenska stiftelsen utlyser forskningsmedel till medieforskare
Wahlgrenska stiftelsen utlyser i år sex stipendier om vardera 100 000 kr.
Ansökningar från yngre disputerade forskare med väl avgränsade projekt prioriteras.
Det kan gälla studier av massmediernas – så som press, radio och TV eller datormedier
av olika slag – villkor, deras produktionsförhållanden, innehåll och uttrycksformer samt
deras spridning och betydelse för samhället och för människors tänkande och dagliga
tillvaro. Perspektivet kan vara lokalt, nationellt eller transnationellt och avse historia,
nutid eller framtid.
Förutom de allmänna stipendierna utlyser Wahlgrenska stiftelsen även ett särskilt
stipendium till Sten Jacobssons minne med fokus på vetenskapsjournalistik. Jacobsson
var docent och överläkare i kirurgi, aktiv i Wahlgrenska stiftelsen och initiativtagare till
bildandet av dess forskningsråd. Beloppet för det nyinrättade stipendiet är 100 000 kr.
Stiftelsen ställer krav på hög vetenskaplig kvalitet i ansökningarna och dokumenterad
forskningskapacitet hos de sökande. Förutom en forskningsplan skall den sökande
bifoga ett CV med kopior på examensbevis och en publikationslista, samt
kontaktuppgifter till två referenspersoner. Ansökan skickas in elektroniskt senast 17
september 2021 till Fredrik Jacobsson: fredrik.jacobsson@luterkort.se. Beslut om bidrag
lämnas i oktober 2021. Slutredovisning av hur stipendiet använts skall inkomma senast
31 december 2024.

Här finns en ansökningsblankett:
Öppna PDF:
Ansökningsblankett.pdf

Ladda hem zip-fil:
Ansökningsblankett.zip

Ansökan behandlas av Wahlgrenska stiftelsens forskningsråd.
För frågor hänvisas till ordföranden, professor Magnus Jerneck, magnus.jerneck@svet.lu.se.