Wahlgrenska stiftelsen utlyser forskningsmedel till medieforskare

Wahlgrenska stiftelsen utlyser i år sex allmänna stipendier om vardera 100 000 kr.
Ansökningar från yngre disputerade forskare med väl avgränsade projekt prioriteras.
Det kan gälla studier av massmediernas – så som press, radio och TV eller datormedier
av olika slag – villkor, deras produktionsförhållanden, innehåll och uttrycksformer samt
deras spridning och betydelse för samhället och för människors tänkande och dagliga
tillvaro. Perspektivet kan vara lokalt, nationellt eller transnationellt och avse historia,
nutid eller framtid.

Stiftelsen ställer krav på hög vetenskaplig kvalitet i ansökningarna och dokumenterad forskningskapacitet hos de sökande. Förutom en forskningsplan skall den sökande bifoga ett CV med kopior på examensbevis och en publikationslista, samt kontaktuppgifter till två referenspersoner. Stipendier kan sökas  även av forskare verksamma utanför Sverige.

Ansökan skickas in digital senast 20 september 2024 till Fredrik Jacobsson: fredrik.jacobsson@luterkort.se. Beslut om bidrag
lämnas i oktober 2024. Slutredovisning av hur stipendiet använts skall inkomma senast
31 december 2027.

 

Här finns en ansökningsblankett:
Öppna PDF:
Ansökningsblankett.pdf

Ansökan behandlas av Wahlgrenska stiftelsens forskningsråd.
För frågor hänvisas till ordföranden, professor Magnus Jerneck, magnus.jerneck@svet.lu.se.

The Wahlgrenska Foundation – A Call for Applications for Research Funding for Media Scholars

This year, the Wahlgrenska Foundation is calling for applications for six general grants of SEK 100 000 each. Applications from younger post-doc researchers with well-defined projects will be prioritised. Areas of interest include the position of the mass media – such as the press, radio and television or different computer media – their production conditions, contents, forms of expression and dissemination as well as their importance for society and for people’s attitudes and daily lives. The perspective may be local, national or transnational and pertain to history, the current era or the future.

The Foundation requires good scientific quality in the applications and that the applicant has documented research capacity. In addition to a research plan, the applicant must also attach a CV with copies of diploma certificates and a list of published works as well as the contact details of two references. Researchers who are active outside Sweden may also apply for a grant.

The application must be submitted digitally to Fredrik Jacobsson at fredrik.jacobsson@luterkort.se by 20th September 2024 at the latest Decisions regarding grants will be notified in October 2024. A final report on how the grant has been used shall be submitted by 31st December 2027 at the latest.

 

The application form:
Open in PDF:

Form.pdf

 

The application will be processed by the Wahlgrenska Foundation’s Research Council.
If you have any questions, please contact the Chairman, Professor Magnus Jerneck at magnus.jerneck@svet.lu.se.